Gents Klimaatplan richting klimaatneutraliteit in 2050

De Gentse gemeenteraad keurde in januari 2015 het Klimaatplan goed. Stad Gent bevestigt hiermee dat ze deze legislatuur nog 145 miljoen euro zal investeren in maatregelen die rechtstreeks én onrechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Als eerste Vlaamse stad tekende Gent in 2009 het Europese Burgemeestersconvenant om de lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen ten opzichte van 2007.

Volgens schepen Tine Heyse, bevoegd voor Klimaat, Energie en Milieu, is ongeveer de helft al gerealiseerd.

In het Klimaatplan 2014-2019 staan beleidsoverschrijdende acties om de andere helft tegen 2019 te realiseren, waardoor de stad op schema zit om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.  

"De inspanningen komen niet alleen ten goede van het klimaat en het milieu, maar ook van de leefbaarheid van alle Gentenaars. Vandaag én in de toekomst. Gent kiest voor een sociaal klimaatbeleid. We zetten extra middelen in om kwetsbare gezinnen te kunnen wapenen tegen energiearmoede. Er wordt ingezet op een lokale duurzame voedselstrategie om onze lokale CO2-uitstoot te verminderen. Ook door doorgaand verkeer te weren uit de binnenstad en de snelheid te beperken, daalt de CO2-uitstoot aanzienlijk.” 

Enkele blikvangers uit het Gents Klimaatplan 2014-2019:

 

Leningen en premies

Om het energieverbruik van bestaande woningen te verminderen, moet het aantal energiezuinige renovaties verdubbelen tot 3.500 per jaar en moeten de ambities bij die (energie)renovaties ook hoger komen te liggen. Naast energieleningen wordt er ingezet op een brede waaier aan energiepremies voor wie zijn huis energiezuinig renoveert. Zowel dakisolatie, ramen, gevelisolatie, vloerisolatie, wand- of vloerverwarming als bijvoorbeeld warmtepompen komen in aanmerking.  De hoogte van de energiepremies is gerelateerd aan het inkomen.

 

Ontzorging op maat

Gentenaars die willen renoveren kunnen bovendien genieten van een ‘ontzorgingstraject op maat’. Energiezuinig renoveren moet vooral eenvoudiger worden voor de Gentenaars. Stad Gent zal dit doen door het verlenen van  bouwadvies, een energiescan, ondersteuning bij het inschatten van het renovatiebudget… tot het zoeken en contacteren van aannemers en het vergelijken van offertes. Voor alle informatie en dienstverlening rond energiezuinig renoveren kunnen de Gentenaars voortaan terecht bij de Energiecentrale (energiecentrale@gent.be of  09 266 52 00).

 

Inzetten op energiearmoede is prioritair

Het is een belangrijke prioriteit voor het stadsbestuur in samenwerking met het OCMW. Er zijn voor kansarme gezinnen heel wat specifieke maatregelen voorzien die hen moeten ondersteunen in energiezuinig wonen en verbouwen zoals hogere premies, renteloze leningen, energiescans en uitgebreide begeleiding door vzw REGent.  Daarnaast wil het stadsbestuur ook dat meer sociale woningen energiezuiniger worden gerenoveerd. Stad Gent voorziet daarom in een financiële ondersteuning voor energierenovaties van sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen actief op haar grondgebied.

 

Energiecoaching bedrijven

Gentse ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen aansturen kunnen een coachingtraject rond energiebesparing volgen en krijgen hiervoor een premie. Dit laat hen toe om de juiste investeringskeuze te maken op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie. Na een geslaagd pilootproject is eind 2014 beslist om de energiecoaching uit te breiden voor 110 Gentse bedrijven. Dit project is bovendien één van de 10 Belgische genomineerden die kans maken op de Belfius Smart City Award 2015.

 

Duurzame bedrijventerreinen

Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, waar we als stad hefbomen in handen hebben, wordt een duurzame aanpak uitgewerkt bij de planning en uitgifte van deze terreinen. Het doel is om energiereductie en de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door met een deel van de opbrengst uit de verkoop van percelen ondersteuning van de bedrijven te voorzien en rationele energiemaatregelen te belonen. Op het nieuwe bedrijventerrein Wiedauwkaai wordt tijdens de eerste fase van de uitgifte deze vernieuwende aanpak uitgeprobeerd.

 

Gentenaars inspireren Gentenaars

We willen ook initiatieven stimuleren waarin Gentenaars elkaar kunnen inspireren en versterken. Via een duurzame wijkwerking gaan we actief op zoek naar koplopers in de Gentse wijken die hun schouders willen zetten onder bottom up-projecten die leiden tot meer energiereductie, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Hiervoor wordt voorzien in een nieuw subsidiereglement waarbij op wijkniveau projecten kunnen worden ondersteund.

 

Voorbeeldfunctie als Stad

Als stadsorganisatie willen we natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Zo moeten onze stadsdiensten jaarlijks 3% minder energie verbruiken of  15% in de volledige legislatuur. Voor de site Zuid, waar de stads- en OCMW diensten zich meer geconcentreerd zullen vestigen, wordt een bedrijfsvervoerplan uitgewerkt gericht op het duurzaam beheer van de woon-werk verplaatsingen van onze medewerkers.

 

Duurzame nieuwbouwprojecten

De stad en sogent zetten in het kader van de stadsontwikkelingsprojecten in op duurzame nieuwbouwprojecten op stadsgronden door hoge ambities op te leggen op vlak van energie. Zo engageert de projectontwikkelaar in het project Oude Dokken zich bijvoorbeeld voor een innovatief systeem dat energie recupereert uit ‘grijs afvalwater’ van bad en douche, aangevuld met de productie van biogas uit vergisting van het ‘zwart afvalwater’, afkomstig van de toiletten en vermalen groenten- en fruitafval.

 

Duurzame mobiliteit

Het stadsbestuur kiest resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent. Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de ‘zone 30’ in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en men versterkt de fietsinfrastructuur. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.We stimuleren ook autodelen met schone auto’s (elektrische en CNG), de overstap naar een elektrische (bak) fiets, elektrische laadpalen via subsidies. Ook voorzien we in het faciliteren van een CNG-tankstation in Gent.

 

Hernieuwbare energie x 2

Gent verdubbelt het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie van 7.5% in 2011 tot 15% van de huishoudelijke energievraag in 2019. We werken een strategie uit rond warmtenetten, creëren een gunstig klimaat om windenergieprojecten te realiseren. Via energiekaarten zoals een zonnekaart, zal het voor de Gentenaar bovendien makkelijker worden om de juiste keuzes te maken inzake investeringen voor hernieuwbare energie.

 

Duurzame haven

Het Havenbedrijf Gent werkt aan een duurzame haven, door duurzame projecten binnen het havengebied te stimuleren en door het goede voorbeeld te geven. Zo wil het Havenbedrijf tegen 2020 de energie-efficiëntie van de economische activiteiten binnen het havengebied met 20% verbeteren , door o.a. meer gebruik te maken van alternatieve energiebronnen, het uitwisselen van reststromen (‘afval’ , zoals warm water en  stoom, wordt een grondstof om energie op te wekken), verdere uitbouw hernieuwbare energieproductie. Ook aan de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein en het opnemen van duurzaamheidscriteria in concessiecontracten wordt er gewerkt. Voor de eigen werking zet het Havenbedrijf onder meer in op bedrijfsfietsen voor de medewerkers, de verduurzaming van het wagenpark en van de eigen gebouwen.